Vedtægter for Gladsaxe HG

 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Gladsaxe HG. Foreningen er stiftet i  maj 1953 og har hjemsted i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe HG er medlem af såvel Dansk Håndbold Forbund (DHF) som DGI Storkøbenhavn.

2 Formål

Foreningens formål er:

 • at samle medlemmer omkring håndbold. Gennem instruktion og træning at skabe fundamentet for sportslig succes for det enkelte medlem og for foreningen med samtidig fokus pa glæden ved leg med bold.
 • at udbrede kendskabet til håndbold, og med udgangspunkt i et fællesskab og det sociale liv i foreningen at udvikle  medlemmernes  lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

3 Medlemskab af GIF

Gladsaxe HG er medlem af Gladsaxe ldræts Forening (GIF), der fungerer som paraplyorganisation for en række selvstændige idrætsforeninger.

4 Medlemskab

Stk. 1. Alle, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive optaget som aktivt eller passivt medlem.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer, der udnævnes på ordinær generalforsamling.

5 Indmeldelse

Stk. 1. lndmeldelsesprocedure fremgår af foreningens hjemmeside

(www.gladsaxehg.dk).

Stk. 2. Medlemmer er selv ansvarlige for opdatering af egne data.

Stk. 3. lndmeldelse som aktivt medlem og betaling af kontingent er en betingelse for at deltage i træning og kampe.

6 Udmeldelse

Udmeldelsesprocedure fremgår af foreningens hjemmeside (www.gladsaxehg.dk). I forbindelse med udmeldelse skal evt. kontingentrestance være betalt, for at spillercertifikat udleveres.

7 Kontingent

Stk. 1. Kontingent, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af Gladsaxe HG Bestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer af Gladsaxe HG Bestyrelsen betaler kontingent som aktivt eller passivt medlem. 

Stk. 3. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

8 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt

vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Stk. 2. I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav pa at blive hørt, inden

Gladsaxe HG Bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen behandles som et selvstændigt punkt pa førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. En generalforsamlings beslutning om at underkende Gladsaxe HG Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, jf. §15.

9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden senest 3 uger før ved opslag på foreningens hjemmeside og ved information til det enkelte medlem via information i medlemsregisteret.

Stk. 3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Gladsaxe HG Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG Bestyrelsen:
 • Formand (ulige år)
 • Kasserer (lige år)
 • Børne- ungdomsformand (lige år)
 • Seniorrepræsentant (ulige år)
 • Kommunikationansvarlig (ulige år)
 • Sponsor ansvarlig (lige år)
 • Ungdomsrepræsentant (ulige år)
 • Ungdomsrepræsentant (lige år)
 1. Valg af 1 suppleant (hvert år)
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år)
 3. Eventuelt

Stk. 4. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med endelig dagsorden og det reviderede regnskab således, at dette er medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.5. Valg af dirigent og referent ledes af formanden. Dirigent må ikke være medlem af

Gladsaxe HG Bestyrelsen.

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre eller værge til ikke-myndige medlemmer, æresmedlemmer og hvem Gladsaxe HG Bestyrelsen måtte indbyde.

Stk. 7. Valgbare er personer, der er fyldt 18 år. Personer, der ønsker valg skal være til stede ved generalforsamlingen eller have tilkendegivet skriftligt, at vedkommende vil modtage valg til den pågældende post.

Stk. 8. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlemmer i minimum 3 mdr. samt medlemmer af Gladsaxe HG Bestyrelsen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forældre eller værge kan repræsentere ikke-myndige, aktive medlemmer med en stemme pr. barn, der er medlem.

Stk. 9. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 10. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. § 15 og § 16.

Stk. 11. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved

Personvalg, dog på forlangende fra blot et enkelt medlem.

Stk. 12. Referenten udfærdiger et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af både referent og dirigent.

10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 10

dages varsel af Gladsaxe HG Bestyrelsen, eller når minimum 25 stemmeberettigede

medlemmer skriftligt overfor Gladsaxe HG Bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Krav til mødets ledelse, afstemning mm er de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

11 Gladsaxe HG Bestyrelsen

Stk. 1. Gladsaxe HG Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2. Gladsaxe HG Bestyrelsen har følgende bestyrelsesmedlemmer: Formand, Børne-ungdomsformand, Kasserer, Seniorrepræsentant, Kommunikationsansvarlig, Sponsoransvarlig og 2 Ungdomsrepræsentanter, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Accept af valg som medlem af Gladsaxe HG Bestyrelsen er samtidig accept af minimum passivt medlemskab.

Stk. 4. Gladsaxe HG Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Gladsaxe HG Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heriblandt enten Formand eller Kasserer.

Stk. 6. For hvert møde i Gladsaxe HG Bestyrelsen udarbejdes et beslutningsreferat. Gladsaxe

HG Bestyrelsen kan vælge at referat kun offentliggøres i uddrag f.eks. ved personsager.

Stk. 7. Gladsaxe HG Bestyrelsen nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg.

Stk. 8. Gladsaxe HG Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp.

Stk. 9. Medlemmer af Gladsaxe HG Bestyrelsen kan kompenseres for udgifter til telefon, kørsel o.l. mod fremlæggelse af dokumentation.

Stk. 10. Udtræder et medlem inden for valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv dog således, at suppleringen skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

1 2 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal være revideret inden det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

13 Revision

Stk. 1. Revisoren skat gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er tilstede

Stk. 2. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 3. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.

14 Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af to medlemmer af Gladsaxe HG Bestyrelsen, hvoraf den ene skal være Formand eller Kasserer.

Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skat godkendes af generalforsamlingen. 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på en enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages pa en i dette øjemed rettidigt indkaldt ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen.

Stk. 2. For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget om foreningens opløsning kan vedtages, kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget blandt 2/3 af foreningens medlemmer. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes, hvis 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Ved opløsning af foreningen gives eventuelle aktiver til Gladsaxe Kommune til efterfølgende foreninger af lignende art i Gladsaxe Kommune.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2014

Revideret på ordinær generalforsamling 24. marts 2014

Revideret på ordinær generalforsamling 29. april 2015

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2016

Revideret på ordinær generalforsamling 17. august 2020

Revideret på ordinær generalforsamling 23. september 2021