Generalforsamling 2017-2018

Referat af generalforsamlingen i Gladsaxe HG,  2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i klublokalet på første sal i hallen, vandtårnsvej 55, DK 2860 Søborg torsdag 19 april 2018 Kl. 19:00

1.  Valg af dirigent.

Søren Ebsen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at der var indkaldt til generalforsamlingen efter gældende regler (3 uger før afholdelse) ved udsendelse gennem “klubmodulet” d. 13/3 2018.

 1. Gladsaxe HG bestyrelsens beretning til godkendelse.

Beretningen i skriftlig form er vedlagt, og afgivet af formanden Trine H. Salmony.
Der var ingen kommentarer til beretningen, og dermed godkendt af generalforsamlingen.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab af det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet blev udleveret, og gennemgået af Kassereren, suppleret af formanden.
Uddybende spørgsmål til regnskabet om periodisering af enkelte poster blev besvaret, og herunder godtgørelse til trænere.
Trænere afleverer materiale forskudt i forhold til regnskabsåret, hvilket kan give variationer.

Der var spørgsmål omkring regnskabets bemærkninger omkring tilbagebetaling, der ophører efter restbetaling 2019.

 1. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.

Det blev oplyst af formanden at der var tale om forventninger, baseret på det nuværende aktivitetsniveau.
Da der er tale om en orientering skal det ikke godkendes.

 1. Behandling af indkomne forslag: Skal modtages senest torsdag 19. april 2017.

Der var ikke indkommet forslag.

6.. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG Bestyrelsen:

 1. Kasserer Anne Petersen ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog nuværende bestyrelsesmedlem Stig Jacobsen, der blev valgt ved akklamation.
 2. Bestyrelsesmedlem Bo Ebsen blev genvalgt for de kommende 2 år.
 3. Bestyrelsesmedlem Aron Handler blev genvalgt for de kommende 2 år.
 4. Bestyrelsesmedlem Vladan Gavrilovic blev genvalgt for de kommende 2 år
 5. Bestyrelsesmedlem Karsten Hoffmann blev genvalgt for de kommende 2 år

7.. Valg af 1 suppleant for 1 år: Bestyrelsen foreslår: ingen suppleant. Forslaget godkendt.

8.. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Nuværende revisor ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Anne Petersen (tidligere kasserer) hvilket blev vedtaget.

 1. Eventuelt.

Under eventuelt kan der ikke tages beslutninger, men det er muligt at komme med kommentarer.

 • Der var flere kommentarer fra Sofie og Maria, omkring et spørgeskema som bestyrelsen har sendt ud, til brug for valg af forskellige priser “årets xxx”. Der var ideer om at man kunne gøre det som en nominering. Flere mente det ikke var optimalt at lade spillerne bestemme alene, og ville mene at trænerne ville være bedre til at vurdere.
  1. Bestyrelsen modtager forslaget og ser hvordan dette års afstemning bliver – fair eller meget ensporet.
 • Forslag om at GHG arrangerer et stævne i stil med Dydensborg Cup, og en mulighed for at arrangere et “natstævne” blev også nævnt.
 • Vladan så muligheder i at have samarbejdsklubber i udlandet.
 • Maria efterlyste en “træner aften” med det formål at styrke sammenholdet blandt trænerne.
 • Vladan: Der må ikke aftales stævner for spillerne, udenom bestyrelsen.
  1. Maria havde kik på et opstartstævne på Amager.
 • Sofie ville gerne være med til at arrangere et julestævne.
 • Annette efterlyste måder at få økonomi til klubben, og spurgte til muligheden for at bruge genbrugssalg som tidligere.
  Der var i den forbindelse forslag om at klubben selv afholdt et sådant, og ville gerne være med til at arrangere det.
  Vladan
  oplyste at Trine har udarbejdet en mappe med opgaver, som i den forbindelse kan vise hvilke opgaver der er i forbindelse med afholdelse af vi skal afholde loppemarked, enten i hallen eller på P. pladsen.

  1. Bo: Vi har haft møde med ”Støt min sag”, som giver mulighed for at børnene kan ”tjene” ved at løbe eller lignende. Holdet skal selv vælge hvilken sag de ønsker at støtte og ligeledes skaffe deres egen sponsor til dette. ”Støt min sag” laver alt det administrative arbejde og sørger for at der bliver betalt. Klubben får så op til 70% og det man ønsker at støtte får så de resterende 30%. Denne aftale er indgået, og vi afventer hvornår vi kan komme i gang med dette – gerne før sommerferien. Maria havde erfaring fra Rødovre, som ide, at gå rundt til de forskellige butikker og Vladan kunne se det som en tradition.
 • Maria: U6/U8 og U10 drenge har solgt lodder til fordel for hospitalsklovne og lodder. Pengene er øremærket til bolde til samme gruppe.
 • Tyverier
  Der blev spurgt til hvad der sker omkring tyverier af bolde mv.
  Anette havde forslag om at kontakte SSP, og måske få “rødderne” ind i klubben, så de kunne være med i et fællesskab.
  Vladan synes at man kunne tale med kommunen om problemet.
  Trine kunne orientere om at der havde været samtale med kommunen omkring vagter, men de var i den forbindelse meget betænkelige, og frarådede på det skarpeste at det skulle blive til selvtægt.
  Kommunen var helt klar over hvem der var tale om.
  Annette omtalte igen muligheden for at aktivere de unger der lavede ballade.
 • Sofie: Der er simpelthen for snavset på banen, og efterlyste rengøring.
  Annette mente at det kunne være efter os selv, og der kunne passes mere på med ude-sko på banen.

Dirigenten fandt at eventuelt var udtømt, og afsluttede generalforsamlingen, med tak for god ro og orden, og overlod ordet til formanden, som takkede for fremmødet, som i år bestod af flere trænere og forældre. Dette må gerne fortsætte, da vi mener at det er et fælles ansvar at komme med ideer og være med til at generere klubben.