Indkaldelse til ordinær

generalforsamling

Gladsaxe HG indkalder hermed til ordinær generalforsamling if. vedtægternes § 9.

mandag den 17. august 2020 kl. 19:30 i klublokalet Vandtårnsvej 55 2860 Søborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
 5. Behandling af indkommende forslag. Se bilag 1
 6. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG bestyrelse

 På valg er:

 • Formand Kristian Kennebo for 1 år
 • Kasserer Anne Udstad Pedersen for 2 år
 • Bestyrelsesmedlem Maria Bonde for 2 år
 • Bestyrelsesmedlem Nynne Darum for 2 år
 1. Valg af suppleant
 • Bestyrelsen forslår Flemming Sylvan-Fischer som suppleant for 1 år
 1. Valg af revisor og revisorsuplleant
 • Bestyrelsen foreslår Jennifer Haagensen som revisor for 1 år
 • Bestyrelsen har ingen kandidater til revisorsuplleant
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal if. vedtægternes § 9 stk. 4. være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mail: formand@gladsaxehg.dk

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Gladsaxe HG