Dagsorden ordinær generalforsamling Torsadg d. 23. september 2021 kl. 19:00

Gladsaxe HG indkalder hermed til ordinær generalforsamling if. vedtægternes § 9.

Torsdag den 23.september 2021 kl. 19:00

i klublokalet Vandtårnsvej 55

2860 Søborg

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
3.Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
5.Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til Gladsaxe HG bestyrelse
Formand Kristian Kennebo på valg for 2 år
Kasserer Anne Udstad Pedersen. Ikke på valg
Udvalgsformand for kommunikation Ole Frederiksen På valg. Genopstiller ikke
Udvalgsformand for baner/dommere Maria Bonde. Ikke på valg
Udvalgsformand for kultur/udvikling Nynne Darum. Ikke på valg
Udvalgsformand for sponsorer. Pladsen er ledig. Vælges for 1 år.
Udvalgsformand for træner/uddannelse. Pladsen er ledig. Vælges for 2 år. Bestyrelsen foreslår Ahmet Killic.
Udvalgsformand for stævner/ture. Pladsen er ledig. Vælges for 2 år.
7 Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår Flemming Sylvan-Fischer som suppleant for 1 år
8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Jennifer Haagensen som revisor for 1 år
Bestyrelsen har ingen kandidater til revisorsuppleant
9 Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal if. vedtægternes § 9 stk. 4. være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på e-mail formand@gladsaxehg.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Gladsaxe HG